Regulamin


1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki, zasady, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Pracabiurowa.com, przez firmę CORE z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy regulamin określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.


2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu Pracabiurowa.com”;

- Usługodawca – CORE z siedzibą w Warszawie;

- Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie pracabiurowa.com;

- Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;

- Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;

- Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;

- Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.


3. REJESTRACJA – dotyczy jedynie Pracodawców

3.1 Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Pracodawcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie www.pracabiurowa.com


3.2 Pracodawca wysyłając formularz rejestracyjny, lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, iż:

- podane dane są zgodne ze stanem faktycznym

- podane dane nie naruszają jakkolwiek praw osób trzecich

- zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.3 Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Pracodawcy w ramach serwisu www.pracabiurowa.com unikalne konto.

Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła

3.4 Usługobiorca ma możliwość usunięcia konta bez podania przyczyny, wysyłając prośbę drogą elektroniczną na adres info@pracabiurowa.com

3.5 Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki rejestracji, za jego zgodą bądź nie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe poinformowanie administratora portalu o wszelkich przypadkach rejestracji lub użycia hasła bez zgody Użytkownika.


4. Rodzaje i zakres Usług

Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.

Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.


Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców oraz Kandydatów:


- umożliwienie Pracodawcom dodawania ogłoszeń o pracę na stronie portalu pracabiurowa.com. Pracodawca ma prawo samodzielnie zamieszczać ogłoszenia drobne za pomocą dostępnych formularzy.
- umożliwienie Kandydatom dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;4.1 Warunki świadczenia Usług dla Klientów (Pracodawców, agencji rekrutacyjnych, firm)

4.1.1. W celu umieszczenia bezpłatnego/płatnego ogłoszenia na stronie portalu pracabiurowa.com, Pracodawca jest proszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna. Wymagana jest jednorazowa rejestracja.

4.1.2. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

4.1.3. Po zakończeniu rejestracji, Pracodawca może dodawać/zarządzać swoimi ogłoszeniami przez 24/7. Wymagana jest jednorazowa rejestracja. Pracodawca ma prawo samodzielnie zamieszczać ogłoszenia za pomocą dostępnych formularzy.

4.1.4. Wszystkie oferty pracy będą wyświetlane przez okres 21 dni ( 3 tygodnie) od daty publikacji danego ogłoszenia. Możliwy jest wybór innego okresu publikacji ogłoszenia i aktywacji przez określony czas (opcja płatna). Pracodawcy muszą zaakceptować regulamin, aby w pełni korzystać z serwisu.
Wszystkie nowo dodane oferty maja status oczekujący i będą widoczne dla przeglądających serwis dopiero po akceptacji przez administratora serwisu.
4.1.5. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.


Następujące usługi są dostępne w ramach portalu pracabiurowa.com:


Bezpłatne ogłoszenia - Klient ( pracodawca, agencja rekrutacyjna, firma) może opublikować dowolną liczbę ogłoszeń o pracę na Portalu bezpłatnie. Klient może zarządzać swoim ofertami poprzez konto klienta po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Bezpłatne ogłoszenia o pracę będę pojawiać się przez okres 3 tygodni ( 21 dni).

Płatne ogłoszenia - Klient ( pracodawca, agencja rekrutacyjna, firma) może opublikować dowolną liczbę ogłoszeń o pracę na Portalu – opcja płatna. Klient może zarządzać swoim ofertami poprzez konto klienta po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Płatne ogłoszenia o pracę będę pojawiać się przez określony czas, w zależności od wybranej opcji.

Wyróżnione ogłoszenia – usługa gdzie klient może zdecydować o wyróżnieniu jednej lub kilku ogłoszeń zwanych dalej „ ogłoszenia wyróżnione” . Wyróżnione ogłoszenia są usługą płatną, która pozwala na wyróżnienie dowolnej ilości ofert. Takie wyróżnione oferty pojawią się na samej górze portalu w innej wersji kolorystycznej niż ogłoszenia standardowe przez określoną ilość czasu. Wyróżnione ogłoszenia mają przeciętnie 1- razy większą oglądalność od standardowych ogłoszeń.


5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

5.1. Usługobiorca

 • Usługobiorca zamieszcza oraz redaguje oferty pracy samodzielnie za pomocą dostępnego w serwisie unikalnego konta pracodawcy, które jest wyposażone w specjalny panel pracodawcy. Zamieszczone oferty powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także nie mogą naruszać dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich. Na wypadek naruszenia tego wymogu, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia oferty pracy.

 • Usługobiorca zamieszczając ofertę pracy w serwisie www.pracabiurowa.com, składa zapewnienie o prawdziwości wskazanych przez niego danych.

 • Usługobiorcy przysługuje prawo do zamieszczenia oferty pracy w dowolnym województwie lub wielu województwach i wybranych przez siebie lokalizacjach w ramach jednego ogłoszenia wyłącznie gdy są one miejscem świadczenia pracy.

 • Usługobiorca ma prawo do publikacji jednego ogłoszenia standard w ramach jednej rekrutacji. Wielokrotne ogłoszenia dotyczące jednej rekrutacji nie będą publikowane.

 • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty pracy, za szkody wyrządzone posługiwaniem się przypisanego mu loginu i hasła, a także za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wskutek publikowania przez niego ogłoszenia.

 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści ogłoszenia danych kontaktowych, w szczególności odsyłających bezpośrednio do strony zawierającej informację o stanowiskach niepublikowanych w Portalu. Wyjątkiem są Certyfikowane Agencje Pracy Tymczasowej które mogą w treści ogłoszenia podać nr telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za daną rekrutację oraz Instytucje publiczne (mogą podać pełne dane kontaktowe).

5.2. Usługodawca

 • Usługodawca zobowiązany jest do umożliwienia Usługobiorcy zamieszczania w serwisie www.pracabiurowa.com przygotowanych przez niego ofert. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, opóźnienia czy uniemożliwienie publikacji oferty pracy z przyczyn od niego niezależnych.

 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorcę i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji, ani też weryfikacji samego Usługobiorcy. Powyższe dotyczy także treści zgłoszeń (aplikacje, wzory CV, zaproszenia do składania ofert oraz inne treści) Kandydatów dokonywanych w Portalu.

 • Usługodawca ma jednak prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej zamieszczanych przez Usługobiorcę ofert pracy z punktu widzenia ich prawdziwości, rzetelności i zgodności z prawem oraz z niniejszym regulaminem.

 • Usługodawca uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia Usługobiorcy w przypadku ustalenia, iż jest on nierzetelnym pracodawcą, że oferta pracy jest fikcyjna i może stwarzać zagrożenie dla potencjalnego pracownika, a także jeśli narusza ona przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich.

 • Usługodawca ma także prawo wstrzymania ogłoszenia w przypadku gdy ustali, iż dane Usługobiorcy podane podczas rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności lub wiarygodności. Usługobiorca uznaje, że nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń (w tym finansowych) wobec Usługodawcy.

 • W przypadku usunięcia oferty pracy przez Usługodawcę, Usługobiorca będzie niezwłocznie zawiadomiony drogą elektroniczną o usunięciu jego oferty pracy z serwisu Pracabiurowa.com lub o jego wstrzymaniu i możliwości korekty.

 • Oferty standard (bezpłatne) po ich weryfikacji i zaakceptowaniu przez Usługodawcę, zostają opublikowane na portalu w czasie 48 godzin od ich dodania w panelu pracodawcy.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto usługobiorcy w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonalności kont lub serwisu Pracabiurowa.com

 • Usługodawca uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia w wersji standard bez podania przyczyny

 • W sytuacji niestosowania się do przepisów niniejszego regulaminu Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Usługobiorcy i odmówienia dalszej publikacji ofert pracy.

 • W  związku z Ustawą o ochronie danych osobowych Pracodawca posiadający dostęp do danych osobowych innych osób  jest całkowicie odpowiedzialny za gromadzenie i przechowywanie uzyskanych danych z chwilą otwarcia i zapoznania się z zamieszczoną ofertą kandydata, automatycznie  przejmuje odpowiedzialność za sposób przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług,

b) wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych
i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,

c) przetwarzania danych Usługobiorców w celach komercyjnych w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym w celu przesyłania na adres e-mail Usługobiorców informacji dotyczących aktualnych wydarzeń ,

d) dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów,

e) odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędne lub fałszywe dane,

f) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

g) udostępniania informacji określonej w Profilu, niezgodnej ze stanem faktycznym, jeżeli jest to wynikiem podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych, a Usługodawca pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie wykryć tej nieprawidłowości.  

h) usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,

i) usunięcia Profilu Usługobiorcy w przypadku powtarzających się, rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.


6. Odpowiedzialność. 

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy lub Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Profilu Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

6.2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) treści udostępniane przez Usługobiorców, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

b) utratę danych Usługobiorcy spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich),

c) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

d) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy zgłaszaniu lub aktualizowaniu Profilu oraz nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,

e) decyzje podejmowane przez Użytkowników w oparciu o Zasoby Portalu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych drobnych ogłoszeń przez Pracodawcę.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  nienależytego lub zaniechania wykonania usług z przyczyn niezależnych po stronie Wydawcy, spowodowanych działaniem osób trzecich, lub działaniem siły wyższej.


7. Inne

7.1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, wysyłając prośbę odpowiedniej treści na adres e-mail: info@pracabiurowa.com

7.2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.

7.3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

7.4. Konto Użytkownika usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;

 • niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.
8. Warunki płatności - nie dotyczy ofert Standardowych bezpłatnych

 • Usługobiorca może wykupić dodatkowe usługi serwisu pracabiurowa.com samodzielnie korzystając z serwisu PayPal.com lub za pośrednictwem pracownika pracabiurowa.com.

 • Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługi jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronie internetowej. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługi mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.

 • Ceny podane w cennikach są cenami brutto, zawierają 23% VAT. W przypadku klientów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej warunkiem zwolnienia z opłaty podatku VAT jest podanie podczas składnia zamówienia poprawnego numeru EU VAT.9. Przetwarzanie danych osobowych


 • Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.

 • Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

 • Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.

 • Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.

 • Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.

 • W  związku z Ustawą o ochronie danych osobowych Pracodawca posiadający dostęp do danych osobowych innych osób  jest całkowicie odpowiedzialny za gromadzenie i przechowywanie uzyskanych danych z chwilą otwarcia i zapoznania się z zamieszczoną ofertą kandydata, automatycznie  przejmuje odpowiedzialność za sposób przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.


10. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja 

10.1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów,
a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

10.2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

10.3. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również do zagregowanych na potrzeby Użytkownika informacji pochodzących z baz danych. Zasady korzystania i warunki uzyskania dostępu do tego rodzaju zasobów określać będzie odrębne porozumienie.

Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.


11. Postanowienia końcowe


11.1. Usługodawca może zmienić Regulamin.

11.2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.

11.3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

11.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

11.5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Kandydatem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.

11.6.Wobec Pracodawcy korzystającego z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

11.7.Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.